بیکران پرداز آسمانه، مشاور در طراحی، راه اندازی و نگهداری مراکز داده (دیتا سنتر)