نقش شیرپوینت در سازمان

شما می توانیدابزار Sharepoint را درشش حوزه زیر بکار گیرید:

همکاری تیمی: با فراهم نمودن دسترسی آسان به اسناد، اطلاعات و افراد ابزار Sharepoint بستر مناسبی را برای بهبود کیفیت فرآیند همکاری تیمی در اختیار می گذارد.

پورتال: Sharepoint امکانات طراحی، پیاده سازی و مدیریت پورتال برای بخش های مختلف سازمان را در اختیار قرار می دهد.

جستجوی گسترده: امکان جستجو در محتویات متفاوت موجود در سایت های Sharepoint، اطلاعات افراد و حتی امکان جستجود در اطلاعات نرم افزارهای موجود در سازمان.

مدیریت محتوای گسترده: کنترل نسخ مستندات، Check in / Check out، ایجاد Metadata، Workflow، سیاست گذاری برای دسترسی به مستندات، تعیین سطوح دسترسی به اطلاعات، ساخت سایت های اینترنتی چند زبانه از قابلیتهای این ابزار می باشد.

فرمها و فرآیندهای سازمانی: امکان ایجاد فرمهای مبتنی بر XML بصورت متمرکز در زمانی کوتاه که فرآیند کاری درون سازمانی، بین سازمان و مشتریان و بین سازمان و شرکا را تسهیل می نماید.

هوش تجاری: امکان ساخت داشبوردهای گزارشی متصل به صفحات Excel، بانک های اطلاعاتی و نرم افزارهای فعال در سازمان.

sharepoint 2

منبع: thecoach.ir