پروژه ها

طراحی، پیاده سازی شبکه، سرور و ارائه خدمات برونسپاری شبکه، فرودگاه بین المللی امام خمینی، ترمینال سلام – شرکت تدبیر عمران ایرانیان

طراحی، پیاده سازی و نصب پروژه نرم افزار اتوماسیون سطح3 احیا، شرکت آلومینیوم هرمزگان ـ ( المهدی ـ هرمزآل )

طراحی و پیاده سازی وب سایت اطلاع رسانی شرکت معادن و فلرات ایران MMTE

 طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت محتوی مجله بین المللی مهندسی ایران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران

طراحی و پیاده سازی شبکه، سرور و مجازی سازی قطار برقی شهرهای جدید ـ شرکت تدبیر عمران ایرانیان

 طراحی و پیاده سازی شبکه، سرور و مجازی سازی ارگ تجاری امیرکبیر تهران (سعدآباد) – شرکت تدبیر عمران ایرانیان

طراحی و پیاده سازی وب سایت و سامانه مدیریت محتوی شرکت آسیم

 طراحی و پیاده سازی سرور، شبکه و مجازی سازی دبیرستان مفید 2 تهران

طراحی و پیاده سازی وب سایت، فروشگاه الکترونیک و سامانه مدیریت محتوی شرکت پوشاک ساراکو